Årsrapport 2023

Styrets beretning

Ringerikskraft sitt styre ser tilbake på et viktig år med videreutvikling.

Styrets beretning

Året 2023

Konsernet Ringerikskraft består av morselskapet Ringerikskraft AS og tilhørende datterselskaper. Ringerikskraft AS har hovedkontor i Hønefoss. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av energitjenester. Konsernets entreprenørvirksomhet ble solgt i 2023.

Ringerikskraft er eid av Ringerike kommune (69,46 %), KLP (14,27 %), Hole kommune (11,42 %) og 
Nore & Uvdal kommune (4,8 %).

Ringerikskraft er tuftet på vannkraft og nettvirksomhet, og våre røtter har lagt grunnlaget for øvrige satsinger og verdiutvikling på andre virksomhetsområder innen fornybar energi.

Styret er fornøyd med det systematiske arbeidet med utvikling av konsernets virksomhetsområder og organisasjon. Konsernet omsatte for 1,2 milliard kroner. Resultatet etter skatt for konsernet ble 108,3 millioner kroner. Dette er selskapets beste resultat siden selskapet ble etablert i 1912.

Kunde

Strømnett

Nettselskapet Føie har jobbet aktivt for å sikre god leveringskvalitet gjennom vedlikehold og nyinvesteringer i nettet. Leveringssikkerheten i strømnettet var gjennom året 99,98 % og avbruddskostnadene (KILE kostnader) var 7,8 mnok i forhold til 5,9 mnok i 2022. Strømforbruket blant kundene i nettområdet var 582 GWh i 2023 mot 589 GWh i 2022. 

Nettselskapene i Norge finansieres av nettleie som innbetales av kundene innenfor et nettområde. Nettleien skal sikre nettselskapenes kostnadsdekning til drift og vedlikehold, beredskap i eget nett, dekke avskrivninger samt gi en rimelig avkastning på investert kapital dersom selskapet drives effektivt. Videre skal nettleien dekke Føies nettleie til regionalt og statlig strømnett i tillegg til skatter og avgifter til staten. Nettleien ble justert ned med 5 øre/kWh fra den 1.7.2023. Føie mottok 28 mnok fra Statnetts flaskehalsinntekter for året 2023 som bidrag til å begrense behovet for nettleieøkninger.

I desember 2023 ble det inngått avtale med Vidju som eier av Hallingdal Kraftnett(HKN), om at Føie og HKN fusjoneres med virkning fra 1. januar 2024. Det betyr blant annet en dobling av antall nettkunder, et større forsyningsområde, flere ressurser og økt kompetanse samt styrket beredskap ved at det etableres en felles døgnbemannet driftssentral.

Styret vil peke på viktigheten av god drift, vedlikehold og reinvesteringer i strømnettet for å sikre en god forsyningssikkerhet. Nettselskapet har hatt jevn aktivitet på vedlikeholds- og reinvesteringssiden også i 2023. Blant annet har Føie bygget om gammelt høyspentnett til kabelnett, byttet flere brytere og stolper, og jobbet med forebyggende vedlikeholdsarbeid gjennom hele året.

Kunde

Vannkraft

Ringerikskraft produserer og leverer energi fra kraftstasjoner i fire av de sentrale vassdragene på Østlandet. I elvekraftverk produserer vi kraft av vannet som til enhver tid renner der uavhengig av kraftpriser og værforhold. Vi sikrer stabil produksjon ved å være representert i flere vassdrag, og ved å ha flere aggregater i hvert vannfall. 

Å øke produksjonskapasiteten er et prioritert vekstområde, og gjennom året har vi fortsatt planleggingen av et nytt Randselva kraftverk. Mye av konsekvensutredningsarbeidet ble gjennomført i 2023. Dette arbeidet fortsetter i 2024 og det forventes å bli sendt konsesjonssøknad i løpet av 2024.

Ringerikskraft produserer i et normalt nedbørsår 438 GWh miljøvennlig fornybar kraft. Produksjonen kan variere med +/-25 % i våte/tørre år. I 2023 ble det produsert 404 GWh vannkraft, mot 319 GWh vannkraft i 2022. Året 2022 var et svært tørt år, og 2023 ble et svært vått år. Årsak til svikt i produksjonsvolumet for 2023 var “ikke planlagt driftsstans” i flere av kraftstasjonene som følge av feil på turbiner.

Strømprisene i 2023 gikk litt ned fra det høye prisnivået i 2022. I 2022 førte Russlands invasjon i Ukraina med påfølgende sanksjoner til at gassleveranser fra Russland i praksis opphørte, og det førte til ytterligere etterspørsel av gass. Mot slutten av 2022 fikk Europa inn nye gassleverandører og etablerte nye LNG mottak. Dette senket prisen på gass og elektrisitetspriser, men de ligger fortsatt på et høyt nivå historisk. Det kom svært mye nedbør i perioden juli til september 2023. Det førte igjen til historisk fulle magasiner som igjen ga lavere strømpriser. I fjerde kvartal var det kaldt og tørt vær, og prisene steg samtidig med at magasinene falt tilbake til normale nivåer.

Kunde

Varme

Gjennom selskapet Nære AS leverer vi nærvarmeanlegg til boligsameier og næringsbygg i Sør-Norge.

Selskapet fokuserer på varme og kjøling levert fra fornybare kilder som sjø- og berg/jordvarme og er et heleid datterselskap av Ringerikskraft AS. Selskapet skiftet navn fra Ringerikskraft Nærvarme i januar 2024.

I 2023 ble det satt i drift et nytt anlegg på Elstangen i Hole kommune. Samlet produksjonsvolum i 2023 ble på 6,6 GWh, det er 1,1 GWh høyere enn i 2022. Produksjonsøkningen skyldes dels nye anlegg og dels lavere temperaturer i fyringssesongen. Konsernet har som mål å øke satsingen på nærvarmeanlegg, og å øke produktspekteret innen fornybar varme. FNs klimarapport styrker troen på at behovet for klimanøytrale løsninger vil styrkes i fremtiden og at markedet for nærvarmeanlegg vil være økende.

Samfunn

Eierstrategien vektlegger at selskapet skal ta samfunnsansvar gjennom å drive et robust selskap med høy leveringssikkerhet, stabile arbeidsplasser og utvikling i et langsiktig perspektiv.

Som en viktig hjørnestensbedrift i Ringeriksregionen er selskapet bevisst sin rolle innen kompetanseutvikling, rekruttering av lærlinger, bidrag til utvikling av regionen og støtte til lokale idretts-, kultur- og ungdomsmiljøer. Ringerikskraft hadde 3 lærlinger ved årsskiftet.

Ansvarlig forretningsdrift

Konsernstrategien og strategien for bærekraft og ansvarlig forretningsdrift er helhetlige satsinger for alle forretningsområder der vi skal ta ansvar for hvordan vi påvirker mennesker, ytre miljø og samfunn. Dette gjelder både for eksisterende drift og videre forretningsutvikling.

Det er gjennomført en vesentlighetsanalyse ut fra hva som er vesentlig for våre interessenter og vår verdiskapning, og vi har delt opp satsingene i to;

1. Vi skal bidra til å øke solsiden gjennom å produsere mer fornybar energi, og
2. Vi skal redusere skyggesiden gjennom å jobbe systematisk med krav og oppfølging av verdikjeden i tråd med åpenhetsloven. Dette gjør vi gjennom aktsomhetsvurderinger.

Vi skal også forsterke arbeidet med systematisk etterlevelse og vi skal jobbe aktivt med HMS og inkludering. I tråd med Åpenhetsloven vil redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene vil bli offentliggjort på konsernets nettsider innen fristen 30.6.2024.

Samfunn

Ytre miljø

Ringerikskraft jobber for fornuftig forbruk og bærekraft i hele verdikjeden i konsernet. Konsernet er basert på produksjon og distribusjon av fornybar energi, og bidrar positivt blant annet gjennom å produsere vannkraft og jordvarme, og gjennom målrettet arbeid for å redusere klimagassutslipp og annen negativ påvirkning på naturmangfold. 

De konsernselskapene som er godkjent i sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn, er sertifisert. Sertifiseringen er et effektivt verktøy for god miljøledelse, og vi jobber målrettet med miljøtiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi er stolte over å være Miljøfyrtårn, og mener at det er riktig – og ikke minst viktig – at vi som organisasjon har høy oppmerksomhet på dette. Dette handler om å være en del av det grønne skiftet, ta ansvar for våre handlinger og samtidig ha stor oppmerksomhet på både indre og ytre miljø. Miljørapportene er tilgjengelige på nettsidene våre. Per i dag finnes det ikke sertifiseringsordning for Vannkraft og Varme.

Konsernet legger vekt på å redusere negativ miljøpåvirkning gjennom å ha grundig risiko og konsekvensutredning knyttet til egen virksomhet. Utredningen er grunnlaget for miljøtiltak på både eksisterende og nye satsinger. Dette arbeidet er i tråd med konsernets bærekraftstrategi som både skal redusere egen miljøpåvirkning, samt bidra til å skape nye løsninger og mer fornybar energiproduksjon. Det er etablert beredskapsplaner som skal sikre trygg håndtering av unormale situasjoner som ulykker, flom eller uvær.

I mars 2023 ble det oppdaget oljeutslipp til elven Begna fra et av Føies transformatoranlegg på Follum. Utslippet førte til synlig forurensing i elven som raskt ble varslet til brannvesenet.Føie fikk raskt stanset utslippet som rutinemessig ble meldt til Kystverket som er rette myndighetsorgan. Ringerike kommune politianmeldte Føie for utslippet som vedtok et forelegg på kr 100 000,-.I tillegg mottok Føie et krav fra kraftprodusenten Å Energi for dekning av kostnader de hadde hatt i forbindelse med leting etter mulig oljelekkasje i sitt kraftproduksjonsanlegg som er lokalisert i nærheten av Føies transformatoranlegg. Saken ble løst ved at partene den 15.2.2024 inngikk forlik.Hendelsen er godt evaluert, og det er etablert rutiner og gjennomført risikovurderinger for å minimere sannsynligheten for lignende hendelser.

Ringerikskraft Produksjon hadde et tilfelle av en oljelekkasje på anslagsvis 20-30 liter olje fra anlegget i Hønefoss I i 2023. Utslippet var marginalt, men selskapet har et mål om null utslipp - og hendelsen medførte grundig oppfølging.

Samfunn

Klimaavtrykk

Klimaavtrykket for 2023 vises i selskapsvise klimaregnskap på nettsiden vår. Konsernets totalutslipp på scope 1, 2 og 3 var:

Selskap Scope 1 Scope 2 Scope 3 Sum
Ringerikskraft AS   2,59 tonn CO² 10,81 tonn CO² 13,4 tonn CO²
Føie AS 77,46 tonn CO² 2,71 tonn CO² 15,07 tonn CO² 95,24 CO²

Faktorene i Ringerikskraft-konsernet som resulterer til den høyeste klima- og miljøbelastningen er knyttet til energi og transport. Et tiltak vi gjør er å legge til rette for utslippsfri transport med lademuligheter for kunder og ansatte ved hovedkontoret. Antall elbiler som brukes i driften er i vekst. Hovedkontoret er bygget med flere tiltak for å redusere energiforbruket, blant annet med energiproduksjon fra solceller.

Innkjøp og anskaffelser

Ringerikskrafts bærekraftmål skal gjenspeiles i hele verdikjeden, og konsernets selskaper skal ta ansvar og redusere fotavtrykket også gjennom å stille gode krav til leverandører. Konsernet jobber med å stille krav til alle leverandører for å redusere utslipp knyttet til innkjøp av varer og tjenester, og skal påvirke og fortrinnsvis velge leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem. Det skal alltid legges til grunn en vurdering om gjenbruk/ombruk før nye innkjøp. Det skal fortrinnsvis velges miljøvennlig produkt og tjenester.

Organisasjon og HMS

Ringerikskraft-konsernets virksomhetsområder er vannkraft, strømnett og varme. Entreprenørselskapet Laje ble solgt ut av konsernet med virkning fra 1. november 2023.

Ved utgangen av 2023 eide morselskapet 100 prosent av aksjene i datterselskapene Ringerikskraft Produksjon AS, Føie AS, Ringerikskraft Nærvarme AS, Asbjørnsensgate 12-14 AS og Mauravegen 99 AS.

Selskapet eier 50 prosent av Viul Kraft AS, 28 prosent av Kople, 14 prosent av Snøgg AS, 15 prosent av Bruse AS og 11 prosent av Yve AS (morselskapet til Kraftriket og Polar Kraft). Konsernet hadde ved årsskiftet 5 prosent eierpost i Smartliv AS som i februar 2024 ble solgt til Hurum Energi.

Ved utgangen av 2023 hadde konsernet 79 ansatte inkludert 3 lærlinger hvorav 30 ansatte er kvinner og 49 menn. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 48 år.

De ansatte er fordelt på følgende datterselskaper per 31. desember 2023:

 

  Antall ansatte Andel %
Ringerikskraft AS 32  
Kvinne 21 65 %
Mann 11 35 %
Ringerikskraft Produksjon AS 10  
Kvinne 0  
Mann 10 100 %
Føie AS 37  
Kvinne 9 24 %
Mann 28 76 %
Ringerikskraft Nærvarme AS 0  
Sum hele konsernet 79  
Kvinne 30 38 %
Mann 49 62 %
Midlertidige ansatte konsern 5 6,3 %
Kvinne (inkl. lærling) 3 3,8 %
Mann (lærlinger) 2 2,5 %
Antall deltidsansatte konsern 2 2,5 %
Kvinner 2 2,5 %
Mann 0  
Turnover akkumulert 2022 14 16,7 %
Antall fagorganiserte i konsern 46 55 %
Antall pensjonsalder (67 år) neste 10 år 19 23 %
Antall pensjonsalder (67 år) neste 5 år 10 12 %
Antall i foreldrepermisjon 3 3,6 % 
Kvinner 2 2,4 %
Mann 1 1,2 %

 

Oversikt over antall nyansettelser og ansatte som sluttet i 2023:

 

  Nyansettelser
Sluttet
Alder Kvinner Menn Kvinner Menn
<20-29 - 1 1 1
30-39 - - - -
40-49 - 1 - -
50-59 2 1 - 1
60-69 - - 4 1
>70 - - - 1
Totalt 2 3 5 4

Organisasjon og HMS

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

Ringerikskraft er opptatt av å ta vare på sine medarbeidere der alle skal komme friske og glade hjem fra jobb. Arbeidsmiljøet ivaretas gjennom medarbeideroppfølging, livsfasepolitikk, muligheter for kompetanseutvikling, lederutviklingsprogram, velferdsordninger, bedriftshelsetjeneste, sosiale tilstelninger og bedriftsidrettslag.

HMS settes alltid først på agendaen og hvert selskap har handlingsplaner med tiltak. Det arrangeres HMS-dag med markering av verdensdagen for psykisk helse, og konsernet er tilknyttet bedriftshelsetjeneste som bidrar og kan benyttes ved behov.

Status for arbeidsmiljøet er målt gjennom året med jevnlige, mindre medarbeiderundersøkelser, samt en større undersøkelse som ble gjennomført i desember. Resultatene viser at konsernets medarbeidere generelt opplever arbeidsglede, trivsel og gode samarbeids- og arbeidsforhold. Resultatene er på nivå med både kraftbransjen og snittet for norske selskaper generelt. Undersøkelsen følges opp med forbedrings- og bevaringstiltak for fortsatt arbeidsglede, trivsel og trygge arbeidsforhold.

Sykefravær i 2023

Selskap Totalt sykefravær Kortidsfravær (1-16 dager)
Ringerikskraft AS 8,6 % 1,0 %
Føie AS 4,5 % 1,1 %
Ringerikskraft Produksjon AS 2,9 % 0,8 %

Sykefravær, skader og ulykker

Sykefraværet er samlet sett høyere enn det som er satt som mål, og konsernet jobber systematisk med forebygging, samt tett oppfølging av sykmeldte.

Det er gjort analyser av årsaker til sykefravær, og definert områder virksomheten vil jobbe med for å på sikt kunne redusere fraværet. Fortsatt systematisk HMS-arbeid og oppmerksomhet på sikkerhet er også viktige områder innenfor nærværsarbeidet.

Det var ingen kjente arbeidsrelaterte sykdomstilfeller i 2023.

Ringerikskraft arbeider målrettet mot et overordnet mål om null skader gjennom godt planleggingsarbeid, risikovurderinger, sikker jobb analyse, og iverksettelse av tiltak for å unngå skader.

I 2023 hadde konsernet 6 personskader som følge av uhell, hvorav 2 var skader med fravær og 4 førstehjelpsskader.

Det arbeides med en god avvikskultur for å melde fra og behandle avvik for å forebygge skader og alvorlige hendelser. Ringerikskraft har etablert en god læringsplattform for å lære av egne og andres hendelser, og utarbeider læringsark til dette formålet.

Likestilling og ikke-diskriminering

Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Konsernet skal ikke forskjellsbehandle grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Det er redegjøringsplikt i likestilling- og diskrimineringsloven. Se vedlegg 1 til årsberetningen.

Konsernet har styrende dokumenter som legger til rette for hvordan vi forholder oss til hverandre og omgivelsene våre. Disse er godt forankret i hele organisasjonen, og ledere og medarbeidere forplikter seg til å etterleve disse. Vi anerkjenner og verdsetter at alle mennesker er ulike, vi aksepterer ingen form for diskriminering og vi behandler alle med respekt.

Sammensetningen av styret er regulert gjennom retningslinjer for valgkomitéen, slik at det skal ivareta selskapets krav til faglig kompetanse, personlige egenskaper og likestilling.

Konsernet håndterer varslinger i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser, og konsernets rutiner for varsling som er gjort tilgjengelig for alle.

Eventuelle varslinger rapporteres til styret annenhver måned som del av HMS-rapport og orientering om virksomheten.Konsernet har i 2023 hatt én varslingssak. Tiltak er iverksatt og saken er avsluttet.

Vedlegg 1 Redegjøringsplikt

Forskning og utvkling

Gjennom pilotprosjektet «Shared Resources for Industrial Growth» jobber Ringerikskraft-konsernet med nye forretningsmuligheter innen utnyttelse av energi, blant annet innen fleksibilitet. I 2023 fikk dette prosjektet tilsagn om støtte til å kjøre prosjektet fra Pilot-E ordningen.

Prosjektet organiseres som et samarbeidsprosjekt, der alle partene har selvstendige kontrakter med Innovasjon Norge, som er stønadsgiver. Ringerikskraft alene har fått innvilget i overkant av 8 mnok til dette prosjektet som skal se på muligheter for å tilby fleksibilitet innenfor begrensede nettområder som f.eks næringsparker for å kunne avlaste behovet for nettutbygging. Prosjektet er godt i gang og skal etter planen være ferdig innen 2026.

Finansiell risiko

Konsernets inntekter fra kraftproduksjonen er eksponert for risiko ved endringer i energipriser, produksjonsvolumer og valuta.

I et marked med stort innslag av vannkraft vil pris og produksjonsvolum variere. For å redusere risiko for store prisvariasjoner, og for å sikre deler av kontantstrømmene innen produksjonsvirksomheten og strømsalget, benyttes finansielle prissikringsinstrumenter. Prissikringer foretas i henhold til vedtatte strategier og inngås med ekstern samarbeidspartner. Med forventninger om fortsatt høy strømpris fremover justeres strategien til en lavere grad av sikringskontrakter i årene som kommer.

All krafthandel i engrosmarkedet foretas normalt i euro. For å unngå resultatendringer på grunn av svingninger i valutakurser er fastprisavtaler inngått direkte i norske kroner eller ved at selskapet har valutasikret disse.

Risiko forbundet med nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer i myndighetenes reguleringer og til skader på strømnettet som forårsakes av uvær, ytre påkjenninger eller havari samt skader på tredjeperson forårsaket av strømnettet.

Selskapet har etablert en finansstrategi hvor deler av selskapets rentebærende gjeld er sikret med fast rente. Selskapets kredittrisiko og renterisiko anses som lav.

Det er etablert en trekkrettighet for å sikre driftslikviditet. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav.

Fremtidsutsikter

Fornybar energi er en stor del av Ringerikskraft sin virksomhet.  Dermed er Ringerikskraft godt posisjonert med sine tre kjerneområder innen Vannkraft, Strømnett og Varme. Ringerikskraft valgte å selge seg ut av entreprenørvirksomheten i 2023 som et ledd i å rendyrke konsernet som et energikonsern med fokus produksjon og distribusjon av fornybar grønn energi med tilstøtende energitjenester.
Konsernet står nå godt rustet for å ta del i denne utviklingen fremover.

Dessverre har Russlands krigføring i Ukraina fortsatt gjennom hele 2023 og det kan synes som at det ikke er en umiddelbar løsning i sikte. Gassprisene har imidlertid falt tilbake til lavere nivåer dette året og kraftprisen påvirkes derfor ikke i like stor grad av gass som det vi så i 2022. Markedet priser kraft fremover på stabile gode priser.  Dette gir grunnlag for å kunne tro på priser som tilsier fortsatt gode muligheter for å skape lønnsom forretning. Vi ser imidlertid at det er en betydelig prisøkning på tjenester, varer og materiell, mye som følge av to år med mer uro i verden og dermed større usikkerhet rundt materialleveranser. Prispress på materiell og arbeid betyr redusert lønnsomhet til å foreta oppgraderinger og nyinvesteringer. Høyprisbidraget som ble innført høsten 2023 er avviklet, men har skapt en viss politisk usikkerhet og risiko som bransjen ikke er tjent med når det gjelder viljen til å foreta nyinvesteringer og oppgraderinger.

Nettselskapene er regulerte monopolvirksomheter, og ved en effektiv drift vil det i årene fremover forventes å fortsatt kunne levere et stabilt resultat. Rammebetingelser til nettselskapene går i en tydelig retning der myndighetene ønsker færre og større enheter. Ringerikskraft inngikk i mai 2023 en intensjonsavtale med Vidju for å utrede muligheten for en fusjon av konsernenes nettselskaper, Føie AS og Hallingdal Kraftnett AS. Gjennom året ble det arbeidet godt fra etablerte arbeidsgrupper og det ble utført to uavhengige verdivurderinger av selskapene som grunnlag for en felles verdifastsettelse av det enkelte selskap. Enighet og grunnlaget for en fusjon ble oppnådd der også de ansattes representanter stilte seg enstemmig bak et forslag om å fusjonere de to nettselskapene. I desember 2023 vedtok eierne en fusjon og det nye nettselskapet er gjeldende fra 01.01.2024. Det nye felles nettselskapet vil få rundt 60.000 kunder i Hallingdal, Nore, Hole og Ringerike. Vi har stor tro på at det vil være av interesse for flere av nettselskapene i Buskerudregionen å kunne bli en del av et større nettselskap fremover.

Det forventes et underskudd i energi for Norge de kommende år. Å øke produksjon av fornybar energi er et prioritert område, og utredningen av nye Randselva kraftverk er et viktig tiltak i så måte. Mye av konsekvensutredningsarbeidet er gjennomført, og det er planlagt å sende konsesjonssøknad i løpet av 2024. Gitt positiv konsesjon og tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet, er sannsynlig byggestart i 2027.

Ringerikskraft har også valgt å satse mer på varme til oppvarming og kjøling av større næringsbygg og boligsameier. Som et ledd i denne satsningen valgte vi å endre navn på Ringerikskraft Nærvarme til
Nære AS. Dette for å markere at vi vil være en tilbyder av varmeløsninger ikke bare innenfor Ringerike, men også i hele Sørøst-Norge. Det er økende interesse for å kunne varme opp bygg ved hjelp av berg- og sjøvarme, og vi har stor tro på at dette bør være interessant for flere boligutviklere i tiden fremover sett i lys av økende strømpriser og press på utvikling av distribusjonsnettet ellers.

Ringeriksregionen er attraktiv for industrietableringer, og i dag er det større etterspørsel etter kraft enn tilgjengelig kapasitet i overføringsnettet. Ringerikskraft har i 2023 fortsatt arbeidet med å kunne tilby løsninger for å tilgjengeliggjøre kraft til nyetableringene. Dette i tett samarbeid med eiere av overliggende nett (sentralnett, regionalnett), lokalnett og industriaktørene. I tillegg er tett samarbeid mellom kommune, grunneiere og næringsliv avgjørende for å lykkes med etablering av nye arbeidsplasser og ny næring.  En ny sentralnett stasjon i Ringerike er vedtatt og arbeidet med lokalisering av denne er godt i gang, selv om de endelige planer ikke foreligger ennå.

Ringerikskraft er et godt etablert selskap der det er skapt grunnlag for store verdier gjennom mange år. Selskapet er i stadig utvikling og gir grunnlag for verdiskaping for eiere, ansatte og samfunnet gjennom sin aktivitet. Styret forventer en stabil utvikling av selskapet i 2024.

Virksomheten

Vannkraft

Ringerikskraft Produksjon AS ivaretar konsernets virksomhet innen kraftproduksjon og består av hel- og deleide produksjonsanlegg. Virksomheten drifter kraftverkene Hønefoss I og II i Begnavassdraget, Åsa innerst i Steinsfjorden, Vittingfoss i Numedalslågen, Aall Ulefos i Eidselva (Midt-Telemark) og Viulfoss og Askerudfoss i Randselva. Videre forvalter selskapet kraftrettigheter fra Mykstufoss og Ramfoss. 

Selskapet hadde i 2023 samlede driftsinntekter på 371,6 (468,7) millioner kroner, et driftsresultat på 151,0 (153,1) millioner kroner og et resultat før skatt på 150,5 (143,2) millioner kroner. Resultat etter skatt ble på 45,6 (-28,3) millioner kroner. Samlet produksjon i 2023 for selskapet utgjorde 415 GWh (319 GWh). Normalproduksjon er 448 GWh.

Ringerikskraft AS eier 50 prosent av aksjene i Viul Kraft AS som igjen eier 100 prosent av aksjene i AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Selskapet har fire kraftverk lokalisert i Randsfjord-vassdraget og drives av eierne på eiernes konsesjoner. Viul-selskapene selger kraften til eierne på markedsvilkår.

Viul Kraft AS’ regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av resultatet i Viul Kraft AS innarbeidet med 18,4 (31,8) millioner kroner.

Varme

Ringerikskraft Nærvarme AS ble stiftet i 2009 som et heleid datterselskap av Ringerikskraft AS. Fra 1. januar 2024 endret Ringerikskraft Nærvarme navn til Nære AS.

 Selskapets mål er miljøvennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi, gjennom å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier.

Årsregnskapet viser inntekter på 9,2 (7,8) millioner kroner og et resultat før skatt på minus 1,4 (minus 0,5) millioner kroner. Det er produsert og levert 6,6 GWh (5,5 GWh) fra nærvarmeanleggene.

Strømnett

Føie AS (tidligere Ringerikskraft Nett) har som oppgave å drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i henhold til omsetningskonsesjon og områdekonsesjon for kommunene Nore og Uvdal, Ringerike og Hole.

Den 22.12.2023 ble det formelt besluttet at Føie skal fusjoneres med Hallingdal Kraftnett AS. Fusjonen skal være operativ i løpet av 2024 med virkning fra 1.1.2024.

Virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 226,9 (260,9) millioner kroner. Selskapet hadde et driftsresultat på 64,6 (57,6) millioner kroner og resultatet før skatt er 53,8 (48,9) millioner kroner. Dette gav en avkastning på nettkapitalen på 20,9 (9,9) % i 2022. Resultatet etter skatt er 41,7 millioner kroner. Totale investeringer i anleggsmidler var 57,6 millioner kroner. Det ble transportert 582 (589) GWh i strømnettet. Selskapet hadde 25 761 kunder ved utgangen av 2023.

Leveringssikkerheten til kundene ble i 2023 99,98 %, som er identisk med 2022.

Entreprenør

Entreprenørselskapet Laje prosjekterer og bygger nye nettanlegg i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, veibelysning, bygging av fiber og provisoriske strømanlegg i hele Norge. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold.

Med virkning fra 1. november 2023 ble Laje AS solgt til Inin Group.

Kople

Ringerikskraft AS eier 28 % av Kople AS ved utgangen av 2023 etter delvis nedsalg fra og med 2022. Kople bygger og drifter ladeanlegg med lynladere, hurtigladere og normalladere i hele Norge. Kople AS’ regnskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. I regnskapet er andel av resultatet i Kople AS innarbeidet med minus 6,3 (minus 8,6) millioner kroner.

Snøgg AS og Bruse AS

Numedal Energi AS ble fusjonert inn i Snøgg Fiber AS i 2023. Som følge av fusjonen har Ringerikskraft fått 14 % eierskap i Snøgg Fiber AS og 15 % eierskap i Bruse AS.

Snøgg Fiber AS eier og investerer i fiber i Hallingdal, Numedal, Ringerike og Hole. Bruse AS levere fibertjenester til sluttkunder i Hallingdal.

Fusjonen ble gjennomført med en målsetting om å styrke konkurranseevnen på fibersatsingen og utvide det geografiske markedet på.

Marked og strømsalg

Ringerikskraft hadde en eierandel i Yve AS på 8,25 % ved årsskiftet. Yve er en finansiell eiendel i konsernet. Yve eier Kraftriket AS, Polarkraft AS, Smart Energi AS og Ustekveikja Energi.

Morselskap

Ringerikskraft AS er morselskapet i konsernet. Selskapet utfører strategiske og administrative tjenester for konsernet, blant annet kraft- og finansforvaltning, økonomi- og regnskapsrapportering og risiko- og økonomistyring. Videre utføres felles administrative tjenester som kommunikasjon, kompetanseutvikling, personal og HMS-arbeid.

Resultat

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et korrekt bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling.

Konsernets omsetning utgjorde 1,2 (1,5) milliard kroner. Konsernet fikk et driftsresultat på 183,8 (240,7) millioner kroner og et resultat før skatt på 214,1 (256,3) millioner kroner. Resultatet etter skatt i konsernet utgjorde 108,3 (77,8) millioner kroner. Konsernets resultat er påvirket av høye kraftpriser, flere driftsstans i kraftverkene, effektiv drift av nettvirksomheten, fusjon av fibervirksomhet med Bruse og Snøgg, nedsalg i Kople AS og negativt resultatbidrag av entreprenørvirksomhet frem til salgstidspunkt. Konsernets finansielle stilling er etter styrets mening god.

Likviditet og finansiering

Langsiktig rentebærende gjeld i konsernet er 600 millioner kroner.  Selskapet har et banklån på 200 millioner kroner som forfaller i september 2024 og klassifisert som kortsiktig i balansen.

Konsernets egenkapital var ved utløpet av året 646,9 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalandel på 35,5 prosent, som er et tilfredsstillende nivå i forhold til selskapets virksomhet, omfang og risiko. Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital) for konsernet var 17,7 prosent.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 53,7 millioner kroner. Etter dekning av negativ kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på 16,3 millioner kroner, ingen økning av gjeld, utlegg ved overføring av aksjer på 7,1 millioner kroner, utbetalt utbytte i 2022 med 35,0 og mottatt utbytte på 2,1 millioner kroner ble likviditeten redusert med 2,5 millioner kroner. Samlet tilgjengelig likviditet var 229,4 millioner kroner per 31. desember 2023. I tillegg har konsernet en trekkrettighet på 150 millioner kroner.

Investeringer

Samlede egenfinansierte driftsmiddel investeringer i konsernet var 45,4 millioner kroner i 2023. Investeringer i strømnettet utgjorde 57,6 millioner kroner. 30,1 millioner kroner av nettinvesteringene er finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. Øvrige investeringer var i bygging av ny dam i Hønefoss, teknisk utstyr kraftverk og oppgradering av IT-infrastruktur.

Styreansvarsforsikring

Styret og ledende ansatte er omfattet av selskapets løpende styreansvarsforsikring. Denne er plassert hos forsikringsgivere med solid finansiell styrke.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Utbytte

Eierkravenes føringer er at utbytte fastsettes på bakgrunn av regnskapsårets resultat, egenkapital og behov for kapital til videreutvikling. Ringerikskraft AS har, i samsvar med eierkravene, investeringsplaner med hovedvekt på fornyelse og styrking av strømnettet og produksjonsanlegg for vannkraft som krever en styrking av egenkapitalen. Styret har lagt vekt på ikke å svekke selskapets finansielle stilling, samt å sikre eierne langsiktighet og stabilitet i utbyttet. Styret foreslår et utbytte til eierne på 35,0 millioner kroner.

Styret er meget tilfreds med selskapets utvikling og årets resultat. 

Disponering av resultat

Resultatet etter skatt i Ringerikskraft konsernet ble kroner 108 316 200 for 2023.  Årets resultat etter skatt i morselskapet Ringerikskraft AS er på kroner minus 26 808 640.

 

Årets overskudd foreslås anvendt slik:  
Avsatt utbytte kr         35 000 000
Overført til egenkapital kr       - 61 808 640
Sum disponert kr      - 26 808 640


Styrets medlemmer

Per Roskifte
Per Roskifte

Styreleder

Atle Jensen
Atle Jensen

Nestleder

May-Janne Botha Pedersen
May-Janne Botha Pedersen

Styremedlem

Ellen Langeggen
Ellen Langeggen

Styremedlem

Per Christian Gomnæs
Per Christian Gomnæs

Styremedlem

Anders Trå
Anders Trå

Styremedlem

Morten Krokvik
Morten Krokvik

Styremedlem

Hans Marius Engeseth
Hans Marius Engeseth

Styremedlem

 

 

Alf Inge Berget
Alf Inge Berget

Administrerende direktør

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.