Årsrapport 2023

Regnskap

Årets nøkkeltall, samfunnsregnskap, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

Regnskap

Nøkkeltall

Nøkkeltall
NØKKELTALL KONSERN 202320222021
Resultatregnskap    
Driftsinntektermill.kr1 2231 5041 101
Driftsresultatmill.kr18424143
Resultat før skattmill.kr21425686
Skattekostnadmill.kr10617859
Årsresultatmill.kr1087827
Investeringer mill.kr45119186
Utbytte mill.kr353532
     
Balanse    
Sum gjeld og egenkapitalmill.kr1 8222 0591 833
Egenkapitalmill.kr647574541
Egenkapitalandel%362830
Gjeldmill.kr800800800
Kontantstrøm mill.kr-3148-13
     
Nøkkeltall    
Driftsmargin før skatt%17178
Egenkapitalrentabilitet%17175
     
Øvrige tall    
Antall ansatte 79394400
Antall lærlinger (av total) 22933
Produsert vannkraftGWh415319437
Produsert annen fornybar energiGWh765
Distribuert i eget nettGWh582589836
Begreper

Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter)

Soliditet (egenkapital i prosent av totalkapital)

Totalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig totalkapital)

Egenkapitalrentabilitet (ordinært resultat fratrukket særskatten grunnrenteskatt, før selskapsskatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital)

Regnskap
Samfunnsregnskap

 

Totalt samfunnsregnskap 2023: Kr. 499 264 416

Samfunnsregnskap
Samfunnsregnskap for Ringerike og Hole            
Tall fra driften 2023             
Direkte virkninger             
Lønn ansatte etter skatt40 614 654            
Skatter og avgifter til kommune7 798 526            
Aksjeutbytte til Ringerike Kommune24 311 000            
Aksjeutbytte til Hole Kommune3 997 000            
Sponsormidler brukt lokalt2 648 395            
Indirekte virkninger             
Varer og tjenester kjøpt lokalt51 647 114            
Induserte virkninger             
Sysselsettingsfaktor*60 424 000            
Sum samfunnsregnskap Ringerike og Hole191 440 689            
              
*Regnet med sysselsettingsfaktor på 1,6 og 415 000 kr i medianinntekt med 91 årsverk (fratrukket årsverk i andre kommuner i konsernet). Sysselsettingsfaktor beregnes vanligvis i området 1,3 - 2,0.             
              
Samfunnsregnskap for øvrige kommuner hvor Ringerikskraft har virksomhet            
Tall fra driften 2023             
Direkte virkninger             
Lønn ansatte etter skatt67 827 230            
Skatter og avgifter til kommunene13 015 429            
Aksjeutbytte til Nore og Uvdal kommune1 697 500            
Aksjeutbytte til KLP4 994 500            
Sponsormidler brukt lokalt25 000            
Indirekte virkninger             
Varer og tjenester kjøpt lokalt104 064 067            
Induserte virkninger             
Sysselsettingsfaktor*116 200 000            
Sum samfunnsregnskap øvrige kommuner307 823 726            
              
*Regnet med sysselsettingsfaktor på 1,6 og 395 000 kr i medianinntekt med 175 årsverk (fratrukket årsverk i Hole og Ringerike). Sysselsettingsfaktor beregnes vanligvis i området 1,3 - 2,0.            
              
Sum totalt samfunnsregnskap Ringerikskraft499 264 416            

Regnskap
Regnskap

Resultatregnskap
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20222023Note Note20232022
   DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER   
001, 2Salgsinntekt1, 2, 31 144 8271 278 724
50 62556 362 Annen driftsinntekt1078 657226 063
50 62556 362 Sum driftsinntekter 1 223 4841 504 787
00 Varekostnad 549 244737 588
40 73637 9205, 6Lønnskostnad5, 6255 181331 550
3 1643 5347, 8Avskrivninger7, 852 18054 782
43 59742 778 Andre driftskostnader9176 806131 884
00 Høyprisavgift kraftproduksjon 6 2838 318
87 49784 232 Sum driftskostnader 1 039 6941 264 122
-36 872-27 870 Driftsresultat4183 790240 665
   FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
201 83841 015 Inntekt på investering i datterselskap 00
31 00023 00010Inntekt på investering i tilknyttet selskap1039 32924 352
18 10621 393 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 00
6 64919 329 Annen renteinntekt 32 89010 379
533 196 Annen finansinntekt 5 8692 359
72 37840 272 Gevinst ved realisasjon av aksjer 14 35018 639
-26 956-53 216 Annen rentekostnad -56 730-32 061
-3 751-93 015 Annen finanskostnad -5 397-8 059
299 3171 974 Netto finansresultat 30 31015 609
262 445-25 896 Ordinært resultat før skattekostnad 214 100256 274
29 68091311Skattekostnad på ordinært resultat11105 784178 481
232 765-26 809 Ordinært resultat 108 31677 793
232 765-26 809 ÅRSRESULTAT 108 31677 793
       
   OVERFØRINGER   
       
197 765-61 809 Overført til/fra annen egenkapital   
35 00035 000 Foreslått utbytte   
232 765-26 80916Sum overføringer   
Balanse - Eiendeler
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20222023NoteEIENDELERNote20232022
   ANLEGGSMIDLER   
 Immaterielle eiendeler   
3 9183 9977Programvare74 0453 982
0  Fallrettigheter7254 530254 530
  11Utsatt skattefordel11, 700
0  Goodwill7020 914
3 9183 997 Sum immaterielle eiendeler 258 575279 426
   Varige driftsmidler   
1 0651 0118Tomter, bygninger og annen fast eiendom8390 674365 938
04148Maskiner og anlegg8492 170579 070
11 84710 7678Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.824 22712 466
12 91212 192 Sum varige driftsmidler4907 071957 474
   Finansielle anleggsmidler   
995 236826 64110Investering i datterselskap1000
157 013157 01310Investering i tilknyttet selskap10148 231132 552
664 868664 868 Lån til foretak i samme konsern 00
00 Lån til tilknyttet selskap 0550
30 70894 49812Investeringer i aksjer og andeler12142 62582 458
0513 Andre fordringer133 5133 000
0458 Pensjonsmidler65 1770
1 847 8251 743 991 Sum finansielle anleggsmidler 299 546218 560
1 864 6551 760 180 Sum anleggsmidler 1 465 1921 455 460
   OMLØPSMIDLER   
00 Varer141 4665 036
   Fordringer   
4 71794419Kundefordringer 59 849239 037
3 55050 202 Andre fordringer365 809128 086
320 56545 835 Fordring til foretak i samme konsern 00
328 83296 981 Sum fordringer 125 658367 123
193 221217 51615Bankinnskudd, kontanter o.l.15229 350231 879
522 053314 497 Sum omløpsmidler 356 474604 038
2 386 7082 074 677 SUM EIENDELER 1 821 6662 059 498
Balanse - Egenkapital
MORSELSKAP Alle tall i tusen kroner KONSERN
20222023NoteEGENKAPITAL OG GJELDNote20232022
   EGENKAPITAL   
   Innskutt egenkapital   
157 650157 65016,17Aksjekapital16,17157 650157 650
116 271116 27116Overkurs16116 271116 271
273 921273 921 Sum innskutt egenkapital 273 921273 921
   Opptjent egenkapital   
501 351439 54116Annen egenkapital16373 013299 697
501 351439 541 Sum opptjent egenkapital 373 013299 697
775 272713 462 Sum egenkapital 646 934573 618
   GJELD   
   Avsetning for forpliktelser   
2 8683826Pensjonsforpliktelser62 26023 425
18174811Utsatt skatt1159 57361 030
3 0491 130 Sum avsetninger for forpliktelser 61 83384 455
   Annen langsiktig gjeld   
600 000600 00018Obligasjonslån18600 000600 000
600 000600 000 Sum annen langsiktig gjeld 600 000600 000
   Kortsiktig gjeld   
00 Kassekreditt 04 465
748 364496 226 Kortsiktig gjeld konsernselskaper 00
200 000200 00020Gjeld til kredittinstitusjoner20200 000200 000
3 4054 87519Leverandørgjeld 67 304221 109
0011Betalbar skatt1185 861141 300
3 6013 524 Skyldige offentlige avgifter 34 069103 078
35 00035 00016Utbytte1635 00035 000
18 01720 460 Annen kortsiktig gjeld 90 66596 473
1 008 387760 085 Sum kortsiktig gjeld 512 899801 425
1 611 4361 361 215 Sum gjeld 1 174 7321 485 880
2 386 7082 074 677 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 821 6662 059 498
Kontantstrøm
MORSELSKAPAlle tall i tusen kronerKONSERN
20222023 20232022
  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:  
262 445-66 911Ordinært resultat før skattekostnad217 572256 273
3430Periodens betalte skatt-141 300-54 043
3 1643 534Ordinære avskrivninger45 11746 153
00Avskrivninger goodwill7 0638 622
-1 447-2 944Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser-16 007-19 574
-1660Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler-30-843
-72 37852 110Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler-28 331-160 767
71723Nedskrivning finansielle anleggsmidler23717
-232 838-25 116Inntekt fra datterselskap/tilknyttet selskap-39 329-28 562
00Endring i varer66584
5 0433 773Endring i kundefordringer3 543124 825
-6 6141 470Endring i leverandørgjeld-100 29471 488
11 673-8 310Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter105 581-97 411
-30 058-42 371Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter53 674147 462
  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:  
0-1 242Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler-1 2420
5030Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler301 880
88 28311 741Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler11 74188 281
-2 032-1 672Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-78 069-160 648
00Innbetalinger ved salg av kundefinansierte anlegg32 71042 190
00Overføring anleggsmidler i forbindelse med fusjon-3 7500
31 00023 000Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap23 00032 115
-14-119Endring i aksjer og andeler-171-415
-1000Investering i datterselskaper00
  Investering i tilknyttede selskaper  
  Resultat fra inv. i annet foretak i samme konsern  
0-513Endringer i obligasjoner og andre fordringer-513-5
-67 9250Endring i lån til foretak i samme konsern00
39 3810Tilbakebetaling av lån fra tilknyttet selskap039 381
89 09631 195Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-16 26442 779
  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:  
00Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 00
00Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld0-13
00Innskutt egenkapital00
00Netto endring i kassekreditt04 465
00Netto endring ved salg og overføring av aksjer-7 055-15 009
-31 500-35 000Utbetalinger av utbytte-35 000-31 500
02 116Innbetaling av utbytte2 1160
200 411234 430Innbetaling av konsernbidrag00
-171 618-513 102Utbetaling av konsernbidrag00
-2 707-311 556Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-39 939-42 057
56 331-322 732Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende-2 529148 184
33 40889 739Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.231 87983 695
89 739-232 993Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.229 350231 879
  Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende består av:  
3 8304 502Bankinnskudd mv.229 350231 879
85 909-237 495Konsernkontoordning   
89 739-232 993Sum  

Regnskap
Noter

Alle tall i tusen kroner. 

Note 1
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Generell informasjon
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50% av aksjene eller på annen måte har kontroll. For datterselskap tilkommet gjennom året er resultatet fra tidspunktet for Ringerikskrafts overtagelse av kontroll og frem til 31.12 medtatt i resultatregnskapet. Disse selskapene er inkludert i balansen pr. 31.12. Ved eventuelt salg av datterselskap i løpet av året er resultat fra 01.01 og frem til salgstidspunkt inkludert i resultatregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. I konsolideringen er bokført verdi av aksjer i datterselskapene eliminert mot egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskap. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Transaksjonsutgifter forbundet med kjøpet kostnadsføres. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, og inkluderer eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser. Anskaffelskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler (materielle og immaterielle) i datterselskap, balanseføres som goodwill.
Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskap er selskap hvor Ringerikskraft har betydelig innflytelse over den finansielle og operasjonelle styringen, men som ikke er datterselskap eller felleskontrollert virksomhet. Betydelig innflytelse vil normalt si at Ringerikskraft eier mer enn 20% av aksjene i selskapet. I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
Driftsinntekter
Driftsinntekter gjenspeiler opptjent verdi av produsert og levert strøm, overføringstjenester og andre varer og tjenester. Avregning av konsernets nett- og kraftkunder foretas etterskuddsvis hver måned, hver annen måned eller årlig etter måleravlesninger. Hovedtyngden av disse avlesningene har siden utgangen av 2013 kommet inn via timesavleste AMS målere. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Inntektsrammer for nettvirksomheten
Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir regulert gjennom regler fastsatt av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen reduseres årlig med et effektivitetskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som henholdsvis gjeld eller fordring i balansen.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med naturressursskatt og grunnrenteskatt (omfatter kraftverksgeneratorer med påstemplet merkeytelse over 10 000 KVA). I tillegg betales eiendomsskatt. Eiendomsskatten er i regnskapet klassifisert som en driftskostnad. Dette på grunn av at den ikke er en resultat- eller omsetningsbasert skatt, men fastsettes basert på eiendomsverdier innenfor kraftproduksjon.
Naturressursskatt er en betalbar skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverks gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste sju årene. Naturressursskatten kan avregnes krone for krone mot alminnelig inntektsskatt i den utstrekning konsernets alminnelige inntektsskatt for et enkelt år utgjør et høyere beløp enn naturressursskatten. I motsatt fall representerer naturressursskatt en forskuddsbetaling, og balanseføres som fordring.
Grunnrenteskatten utgjør 57,7 % av kraftstasjonens normerte resultat utover beregnet friinntekt. Utsatt skatt/-skattefordel knyttet til negative grunnrenteinntekter og midlertidige forskjeller på driftsmidler er beregnet basert på en skattesats på 57,7%. Eventuell negativ grunnrenteinntekt fra et kraftverk kan avregnes mot positiv grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk.
Utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt i forbindelse med kjøp av kraftproduksjonsvirksomhet beregnes og bokføres til nåverdi. Gjenvinningstidspunktet for fallrettigheter er ubestemt og det forventes ikke verdifall på slike rettigheter. Nåverdien av utsatt skatt og utsatt grunnrenteskatt for fallrettigheter er dermed null.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som består av fallrettigheter, goodwill, forskning og utvikling og merverdi kunder, er balanseført til historisk kost i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Fallrettigheter avskrives normalt ikke, da det ikke foreligger hjemfallsrett og verdiene anses som evigvarende. Det foretas vurdering av nedskrivningsbehov når det foreligger indikasjoner på verdifall, minimum en gang i året. Goodwill avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.
Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
Offentlige tilskudd
Tilskudd knyttet til prosjekter behandles som en reduksjon av beløp innregnet i balansen.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger TNOK 15. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyest av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Andre anleggsaksjer-/andeler
Anleggsaksjer-/andeler i selskap hvor Ringerikskraft AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til ankaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Elsertifikater
Ringerikskraft Produksjon AS har egentilvirket 28 186 elsertifikater gjennom året. Tildelingen av elsertifikater behandles som offentlig driftstilskudd og balanseføres. Etterfølgende måling skjer etter laveste verdis prinsipp.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Prosjekter
Igangværende prosjekter behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Dersom utfallet av prosjektene ikke kan fastslås med rimelig grad av sikkerhet, er inntektsføringen basert på løpende avregning uten fortjeneste.
Anleggskontrakter
Anleggskontrakter regnskapsføres etter løpende avregnings metoder. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i takt med fremdriften i prosjektene. Inntektsføringen tilsvarer fullføringsgraden av prosjektene. Fullføringsgraden beregnes på grunnlag av utført produksjon. Utført produksjon måles ved de påløpte prosjektkostnadene, og fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom prosjektkostnader og estimert totalkostnader på prosjektene. Dersom vurderingen av et prosjekt viser at det vil gå med tap, gjøres det avsetning for hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgrad.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Pensjoner, innskuddspensjon
Ytelsespensjon ble stengt for alle ansatte bortsett fra de som hadde nådd mulig pensjonsalder 31.12.2014. Premiebelastningene tas løpende i personalkostnaden.
Pensjoner, lukket ytelsesordning
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen var dekket gjennom en ytelsesbasert pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ytelsesordningen ble stengt i 2014 for alle bortsett fra de som har nådd mulig pensjonsalder. Det er beregnet oppsatte pensjonsrettigheter for de ansatte som er flyttet over på innskuddspensjon.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er beregnet etter prinsippene i Norsk Regnskapsstandard 6 ”Pensjonskostnader”. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn og pensjoner, avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger. I det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget er det forutsatt lineær opptjening frem til pensjonsalder for alle ytelser. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelser som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.
Finansielle instrumenter
Selskapet har en prissikringsstrategi for produsert kraft med en 3 års rullerende sikringsstrategi (kontantstrømsikring). Strategien gjelder kraftpris og valuta. Kraftsikringene foretas i hovedsak mot Statkraft, men kan også gjøres mot NASDAQ OMX. Valutasikringene gjøres mot DNB Markets. Sikringer gjøres opp løpende når kraftkontraktene går til levering. Frem til 2021 hadde konsernet en 10 års sikringshorisont. Sikringshorisont ble endret til 5 år i 2021, og videre ned til 3 år i 2022. Sikringsporteføljen vil over tid bli konvertert til 3 år i tråd med den nye sikringsstrategien. Selskapet har sikringskontrakter på kraft frem til 2025 og valuta frem til 2028.
Akkumulert for sikrede kontrakter frem til 2028 viser beregningen en netto tapt omsetning på 86 mnok pr 31.12.2023.
Sikring gjøres for å sikre fremtidige inntekter og anses som en kontantstrømsikring. Sikringen regnskapsføres ikke. Dette er i samsvar med NGAAP.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
Viul Kraft AS
Det er ikke foretatt avskrivning for goodwill i årets regnskap, da disse verdiene knyttes til fallrettigheter. Det gjøres vurdering rundt behov for nedskrivning ved eventuelt verdifall.
2
NOTE 2 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDER
       
2023DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital
Kraftproduksjon371 562210 7289 871150 9631 049 454514 562
Strømnett226 090140 70121 61763 772674 866220 224
Entreprenør602 839605 70715 182-18 0500,000,00
Drift/administrasjon56 36280 6973 534-27 8692 074 677713 462
Annet8 6013 0162 7302 85561 47415 397
Varme9 2239 6071 097-1 48123 49220 869
Elimineringer-51 194-62 943-1 85113 600-2 061 803-837 580
Konsern1 223 483987 51352 180183 7901 822 160646 934
       
2022DriftsinntekterDriftskostnaderAvskrivningerDriftsresultatEiendelerEgenkapital
Kraftproduksjon468 747305 9129 758153 0771 289 418521 102
Strømnett260 878182 64120 65857 579706 142178 508
Entreprenør654 511718 92619 673-84 088366 95273 392
Drift/administrasjon50 62584 3323 164-36 8712 386 709775 272
Annet24 81212 5332 4559 824118 08345 115
Varme7 7837 544864-62524 29520 712
Elimineringer37 431-102 541-1 797141 769-2 832 101-1 019 245
Konsern1 504 7871 209 34754 775240 6652 059 498594 856
       
Geografisk virksomhetsområde for konsernet er i all hovedsak det sentrale Østlandsområdet.
       
Entreprenørvirksomheten er solgt ut av konsernet, og resultatene derfra er tatt med frem til closing dato 30.10.2023. Tilhørende balanseverdier rapporteres ikke som en del av konsernet i 2023.
Fibervirksomheten (under kategorien "Annet), er solgt ut av konsernet, og resultatene derfra er tatt med frem til closing dato 27.10.2023. Tilhørende balanseverdier rapporteres ikke som en del av konsernet i 2023.
3
NOTE 3 MER-/MINDREINNTEKT
   
 20232022
Tariffinntekt fra kunder261 089181 668
Tilskudd for økte tapskostnader26 16857 418
Faktisk inntekt287 257239 086
Årets inntektsramme fra NVE186 578205 265
Avvik avskrivninger og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag5 144-8 907
FoU prosjekt godkjent av NVE960945
Eiendomsskatt3 085639
Overliggende nett18 67631 934
KILE-7 490-5 850
Innbetalte Elhub gebyrer2 1071 305
Harmoni inntekt63216 920
Tillatt inntekt fra NVE209 692242 251
Årets merinntekt (+) / mindreinntekt (-)77 565-3 165
Mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl. renter 1.1.-20 521-16 918
Årets bevegelser inkl. renter og korreksjoner fra NVE77 565-3 165
Årets avsetning renter mer- (+)/mindreinntekt (-) inkl renter 31.12811-438
Akkumulert mer- (+) / mindreinntekt (-) inkl renter 31.1257 855-20 521
   
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter ved enkeltvedtak årlig mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten. Vedtaket for regnskapet blir gjort i februar påfølgende år, og eventuelle korreksjoner blir korrigert i forbindelse med NVE vedtaket.
Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning av tariffene. Avvik på mer enn 25 % av tillatt inntekt skal strykes fra akkumulert mer / mindreinntekt.
4
NOTE 4 NVE NETTKAPITAL
   
Balanse20232022
Sum driftsmidler etter fordeling 1.1.511 877484 936
Sum driftsmidler etter fordeling 31.12.518 741511 877
Gjennomsnittlige driftsmidler515 309498 407
1 % påslag for nettkapital5 1534 984
Avkastningsgrunnlag520 462503 390
Avkastning (driftsresultat/nettkapital)12,19 %11,65 %
Driftsresultat i nettvirksomheten63 46658 668
   
Driftsresultatet refererer til NVE regulert inntekt (ikke nettrelatert inntekt trukket ut av driftsresultat).
5
NOTE 5 LØNNSKOSTNAD M.V.
 
MORSELSKAP KONSERN
20222023LØNNSKOSTNAD20232022
30 99727 283Lønn219 410291 310
4 4965 678Folketrygdavgift39 21044 072
1 667-1 416Pensjonskostnader stengt ytelse-18 905-10 357
1 6451 997Pensjonskostnader innskudd23 06419 880
1 9314 378Andre ytelser7 0754 995
00Aktiverte kostnader-14 673-18 350
40 73637 920Sum255 181331 550
3132Antall ansatte79394
        
Ytelser til ledende personerStillingFastlønnBonusNaturalytelserPensjonskostnadStyrehonorar
Alf Inge Berget 1)Konsernsjef32140516290
Styret i Ringerikskraft AS 0000811
        
1) Konsernsjef er kompensert med kr 628 517 da han ikke har anledning til å være en del av bedriftens kollektive AFP ordning. Han kom fra en offentlig pensjonsordning og var over 55 år da han ble meldt inn i innskuddsordningen
        
Revisor
Godtgjørelse til Ernst & Young AS fordeler seg slik:
RIK AS KONSERN
20222023Revisjon20232022
303392Lovpålagt revisjonshonorar1 6072 224
394265Skattemessig bistand1 0561 376
841609Annen bistand7931 133
070Andre attestasjonstjenester9756
1 5381 336SUM3 5524 789
        
Beløpene er eksklusive merverdiavgift.
6
NOTE 6 PENSJON
 
Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Foretakets pensjonsansvar i henhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Alle foretak i KLP inngår i en flerforetaksplan.
Ingen er aktiv i ytelsespensjonsordningen i morselskapet, og 5 personer i konsernet. 32 ansatte inngår i innskuddspensjonsordningen i morselskapet, og 74 personer i konsernet.
 
MORSELSKAP KONSERN
20222023 20232022
0 Nåverdi av årets pensjonsopptjening5621 520
591814Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen4 5445 655
-1 057-1 372Avkastning på pensjonsmidler-7 550-10 032
-223-628Resultatført estimeringstap/(gevinst)-4 284-3 369
3841Administrasjonskost224407
-60-73Periodisert arbeidsgiveravgift-313-345
00Resultatført planendring00
00Resultatført andel nettoforpliktelse v avkortning00
-711-1 218Netto pensjonskostnad -6 817-6 164
 
MORSELSKAP KONSERN
Forpliktelser Forpliktelser
20222023 20232022
-28 848-28 865Beregnede pensjonsforpliktelser-150 115-285 453
26 20629 153Pensjonsmidler (til markedsverdi)154 539264 217
-226170Periodisert arbeidsgiveravgift753-2 190
-2 868458Netto pensjonsmidler/forpliktelser (-)5 177-23 425
 
Ytelsespensjonsordningen ble stengt i 2014. De som hadde denne ordningen ble flyttet til innskudd. De som kom dårligere ut i innskuddsordningen enn den stengte ytelsesordningen fikk kompensasjon over lønn.
     
Økonomiske forutsetninger:20232022
Diskonteringsrente3,10 %3,00 %
Årlig lønnsvekst3,50 %3,50 %
Forventet avkastning på fondsmidler5,30 %5,20 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp3,25 %3,25 %
Forventet pensjonsregulering2,80 %2,63 %
 
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring.
 
Kompensasjoner i forbindelse med stenging av ytelsespensjon og overgang til innskuddsordning utgjør:
 
MORSELSKAP KONSERN
Forpliktelser Forpliktelser
20222023 20232022
486382Forpliktelser stenging ytelsespensjon2 2604 667
7
NOTE 7 IMMATERIELLE EIENDELER
   
MorselskapProgramvareTotalt  
Anskaffelseskost 1.1.234 7814 781  
Tilgang1 2421 242  
Anskaffelseskost 31.12.236 0236 023  
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12.232 0262 026  
Bokført verdi pr. 31.12.233 9973 997  
     
Årets avskrivninger1 1631 163  
Økonomisk levetid5 år   
AvskrivningsplanLineær   
     
KonsernProgramvareFallrettigheterGoodwillTotalt
Anskaffelseskost 1.1.234 861254 53054 663314 054
Tilgang1 242  1 242
Justering anskaffelseskost grunnet utgang datterselskap  -54 663-54 663
Anskaffelseskost 31.12.236 103254 5300260 633
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12.232 0580 2 058
Bokført verdi pr. 31.12.234 045254 5300258 575
     
Årets avskrivninger1 243Avskrives ikke7 0638 307
Økonomisk levetid5 år   
AvskrivningsplanLineær   
     
Vannfallsrettigheter avskrives ikke da det ikke foreligger hjemfallsrett (evigvarende konsesjon for alle egne kraftverk) og verdiene anses som evigvarende.
8
NOTE 8 VARIGE DRIFTSMIDLER
 
MorselskapTomter, bygninger og annen fast eiendomMaskiner og anleggAnlegg under utførelseDriftsløs., inventar, verktøy, kontormaskiner o.lTotalt
Anskaffelseskost 1.1.231 4622 113019 70623 282
Tilgang kjøpte driftsmidler004141 2591 673
Avgang00000
Anskaffelseskost 31.12.231 4622 11341420 96524 955
Akkumulerte avskrivninger 31.12.234302 113 10 19812 741
Netto akk. nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.2322   22
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned. 31.12.234522 113010 19812 763
Bokført verdi pr. 31.12.231 011041410 76712 192
Årets avskrivninger33002 3382 371
Økonomisk levetid0-30 år5 år 3-5 år 
AvskrivningsplanLineærLineærAvskrives ikkeLineær 
 
KonsernTomter, bygninger og annen fast eiendomMaskiner og anleggAnlegg under utførelseDriftsløs., inventar, verktøy, kontormaskiner o.lTotalt
Anskaffelseskost 1.1.23493 016842 97055 43482 8141 474 234
Tilgang kjøpte driftsmidler36 94656 503-19 1793 79978 069
Kundefinansierte anlegg030 4242 286032 710
Avgang06 03801086 146
Anskaffelseskost 31.12.23529 962863 01133 96986 5051 513 447
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23152 703391 373062 278606 354
Netto akk. nedskr. og rev. nedskr. 31.12.232200022
Avskrivninger, nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.23152 725391 373062 278606 376
Bokført verdi pr. 31.12.23377 237471 63833 96924 227907 071
Årets avskrivninger10 85125 90007 12243 873
Økonomisk levetid0-65 år5-30 år 3-10 år 
AvskrivningsplanLineærLineærAvskrives ikkeLineær 
      
Selskapet har ikke gjennomført verdivurderinger av kraftverkene per 31.12.23. Basert på eksterne prisprognoser forsvares dog de bokførte verdiene. Prisingen av kraftverk den siste tiden underbygger at det ikke er grunnlag for å nedskrive verdien i Ringerikskrafts kraftverksportefølje. Vurderingen oppfyller kravet til forsiktighet og forsvarlighet i regnskapet.
      
Selskapet har ikke stillet sikkerhet i form av pant i kraftverk og fallrettigheter, men konsernets innlån har klausul om negativ pantsettelse.
9
NOTE 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER
 Konsern
 20232022
Kostnader lokaler32 20823 809
Leiekostnader maskiner / inventar3 7244 709
Materiell, utstyr verktøy14 28314 657
Regningsarbeid / konsulenttjenester24 79631 687
Kontorkostnader / trykksaker14 2595 541
Telefon / porto4 6543 503
Kostnader transportmidler35 32228 961
Reise og diett6 1235 478
Salg, reklame og representasjon3 2964 322
Kontigenter1 1701 794
Forsikringer6 3423 005
Konsesjonsavgift og eiendomsskatt7 3903 891
Diverse kostnader7 550-3 857
Innkjøpte tjenester og varer i morselskap for videresalg5 4343 869
Tap på krav885515
Tap ved salg av aksjer9 3700
Sum andre driftskostnader176 806131 884
10
NOTE 10 INVESTERING I DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP
 
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat
Ringerikskraft Produksjon AS21.09.2004Ringerike100 %100 %514 56245 586
Føie AS20.12.2004Ringerike100 %100 %220 22441 716
Nære AS17.11.2009Ringerike100 %100 %20 869-1 070
Asbjørnsensgate 12-14 AS12.09.2014Ringerike100 %100 %6 82788
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %27 26636 818
Kople AS01.06.2021Ringerike28 %28 %420 377-18 309
Mauravegen 99 AS20.11.2020Ringerike100 %100 %8 5701 262
 
Laje AS ble solgt til Inin Group i oktober 2023 og er dermed ute av oversikten over datterselskaper. Salget gav et bokført tap for konsernet på 9,4 mill kr. Tapet er klassifisert som driftskostnad i konsernregnskapet.
       
Snøgg Fiber AS (et datterselskap i Vidju konsernet) overtok i oktober 2023 100% av aksjene i selskapet Numedal Energi AS. Selskapet er derfor ute av oversikten over datterselskaper. Overdragelsen av aksjene ga en regnskapsmessig gevinst for Ringerikskraft konsernet på 37,4 mill kr. Som vederlag fikk Ringerikskraft AS aksjer i Snøgg Fiber AS og Bruse AS (begge selskaper i Vidju konsernet). Av gevinsten på 37,4 mill kr er 23 mill kr klassifisert som driftsinntekt, mens 14,4 mill kr er klassifisert som finansinntekt i konsernregnskapet.
       
SMARTservice Norge AS ble avviklet i mars 2023 og er dermed ikke lenger på oversikten over datterselskaper. Avviklingen ga en regnskapsteknisk gevinst på 0,3 mill kr. Gevinsten er klassifisert som driftsinntekt i konsernregnskapet.
       
Laje Realt Eierskap AS ble solgt til Laje AS i desember 2023. Salget gav en bokført gevinst for konsernet på 4360 kr. Gevinsten er klassifisert som driftsinntekt i konsernregnskapet.
       
Tilknyttet selskap m.v. - konsern
 
FirmaAnsk.-tidspunktForretningskontorEierandelStemmeandelEgenkapitalResultat
Viul Kraft AS / RTP AS01.01.1992Ringerike50 %50 %13 63318 409
Kople AS01.06.2021Ringerike28 %28 %118 000-6 323
       
       
 Viul Kraft ASKople ASNumedal Fiber ASTotalt  
Anskaffelseskost120 01936 995650157 664  
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet17 684  17 684  
Fallrettigheter102 335  102 335  
Inngående balanse 1.1.2334 80497 098650132 552  
Andel av årets resultat18 409-6 323 12 086  
Numedal Energi AS ut av konsern  -650-650  
Gevinst ifm. emisjoner og nedsalg 27 243 27 243  
Mottatt utbytte23 000  23 000  
Bokført verdi 31.12.2330 213118 0180148 231  
       
Ringerikskraft hadde en eierpost i Kople på 37,7% ved inngangen til året. I juni ble eierskapet redusert til 32%, og dette utløste en regnskapsmessig gevinst på 15,8 mill kr. I desember ble Ringerikskrafts eierandel vannet ut ytterligere, og konsernet eide ved årets slutt 28% av Kople. Denne siste transaksjonen ga en bokført gevinst på 11,4 mill kr.
  
Eierposten i Numedal Fiber AS tilhører Numedal Energi AS. Numedal Energi AS gikk ut av Ringerikskraft konsern i oktober 2023, og dermed gikk også eierposten i Numedal Fiber AS ut av konsernet.
11
NOTE 11 SKATT
 
MORSELSKAP   
Årets skattekostnad fordeler seg på:20232022
Betalbar skatt34624 883
Endring utsatt skatt5675 141
For mye/lite avsatt tidligere år0-344
Årets totale skattekostnad91329 680
Beregning av årets skattegrunnlag:20232022
Ordinært resultat før skattekostnad-25 896262 444
Permanente forskjeller245-5 149
Regnskapsmessig gevinst/tap realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter52 110-71 661
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden690930
Tilbakeføring av inntektsført utbytte-23 000-72 000
Resultatført konsernbidrag-41 015-155 838
Endring i midlertidige forskjeller-2 577-1 462
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet-39 444-42 735
Begrensning av rentefradrag mellom nærstående00
Anvendt fremførbart underskudd00
Mottatt konsernbidrag41 015155 838
Avgitt konsernbidrag-1 572-113 102
Årets skattegrunnlag (grunnlag for betalbar skatt i balansen)00
Betalbar skatt (22 %) av årets skattegrunnlag00
 
Oversikt over midlertidige forskjeller20232022
Driftsmidler inkl goodwill2 9443 692
Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen458-2 868
Sum3 402824
Netto midlertidige forskjeller pr 31.123 402824
    
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22 %)748181
    
Midlertidige forskjeller knyttet til pensjon kan ikke motregnes øvrige midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel og utsatt skatt i balansen blir således fordelt slik:
Utsatt skattefordel00
Utsatt skatt748181
 
KONSERN   
Årets skattekostnad fremkommer slik:20232022
Betalbar inntektsskatt 39 2080
Betalbar grunnrenteskatt57 929137 844
Endring i utsatt skatt 6 38836 869
- herav ført direkte i balansen0-1 507
Endring utsatt grunnrenteskatt2 2601 744
Avvik avsatt/utlignet skatt tidligere år03 531
Årets totale skattekostnad på ordinært resultat105 784178 481
 
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt20232022
22% av resultat før skatt25 88457 738
22% av permanente forskjeller14 894-38 206
Betalbar grunnrenteskatt57 929137 844
Endring i forskjell som ikke inngår i beregning av utsatt skatt7 1811 744
Korreksjon utsatt grunnrenteskatt 16 537
Endring i utsatt grunnrenteskatt og utsatt skatt/utsatt grunnrenteskatt til nåverdi-104-707
Avvik avsatt/utlignet skatt tidligere år03 531
Beregnet skattekostnad105 784178 481
 
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:20232022
Resultat før skattekostnad117 655256 273
Permanente forskjeller67 698-97 874
Endring i midlertidige forskjeller-7 138-158 400
Begrensning rentefradrag nærstående00
Grunnlag betalbar skatt i resultatregnskapet178 2150
Betalbar skatt på årets resultat (22%)39 2070
 
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:20232022
Betalbar inntektsskatt, inkl. Skattefunn38 8770
Betalbar naturressursskatt3 4673 456
Betalbar skatt grunnrente57 929137 844
Sum betalbar skatt100 272141 300
Fradrag tidligere års betalt ubenyttet naturressursskatt-14 4110
Sum betalbar skatt i balansen85 861141 300
   
Til gode grunnrenteskatt (inngår i andre fordringer)00
Utsatt naturressursskatt (inngår i andre fordringer)0-14 411
Sum til gode grunnrenteskatt og naturressursskatt0-14 411
   
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt20232022
Driftsmidler431 277436 002
Omløpsmidler-57 93656 373
Pensjon321 143
Gjeld og andre forpliktelser2 461-28 237
Akkumulert fremførbart skattemessig underskudd0-27 328
Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt/skattefordel-303 017-305 113
Netto midlertidige forskjeller72 817132 839
Utsatt skatt (+)/ skattefordel (-)59 57361 030
Utsatt skatt knyttet til grunnrentebeskatning:  
Utsatt skatt - nåverdi3 4563 560
Utsatt skatt grunnrente9 2677 007
Utsatt skatt grunnrente - nåverdi5 1243 681
Sum utsatt skattefordel17 84814 248
    
Årets grunnlag for grunnrenteskatt:Hønefoss kraftstasjonVittingfossSum
Inntekter101 462113 233214 695
Driftskostnader23 97428 99952 974
Investeringskostnader11 8745 04216 916
Grunnrenterelatert selskapsskatt16 81316 59533 408
Skattemessige avskrivninger1 0653 7984 863
Friinntekt8195 3186 137
Sum grunnrenteinntekt46 91653 480100 397
Grunnrenteskatt (57,7%)27 07130 85857 929
    
Det har vært gjort endringer i beregning av utsatt skatt på grunnrente. Tidligere års endringer (2021-2022) er ført direkte mot egenkapital, og sammenligningstall med forrige år er endret i resultat, balanse og noter:
    
Effekten av utsatt skatt på grunnrenteOpprinnelig 2022EndringEndelig 2022
Utsatt skatt39 79221 23861 030
Sum egenkapital594 856-21 238573 618
Skattekostnad161 94416 537178 481
12
NOTE 12 INVESTERING I AKSJER OG ANDELER
 
MORSELSKAP
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi
Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS (REN)0 %1111
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %779779
Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS8 %22
Yve AS8,25 %29 93629 936
Smartliv AS5 %00
Snøgg Fiber AS14 %41 20841 208
Bruse AS15 %22 56222 562
Sum 94 49894 498
 
KONSERN
AnleggsmidlerEierandelBalanseført verdiMarkedsverdi
Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS (REN)0 %1111
Kommunal Landspensjonskasse (egenkapitalinnskudd)0 %4 1474 147
Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS8 %22
Andel FBR3,8 %2525
Yve AS8,25 %74 59174 591
Kapitalinnskudd Nettalliansen0 %8080
Smartliv AS5 %00
Snøgg Fiber AS14 %41 20841 208
Bruse AS15 %22 56222 562
Sum 142 625142 625
    
Follum Energisentral AS ble avviklet i mars 2023 og er dermed fjernet fra oversikten.
    
Ved utgangen av 2022 ble det rapportert en eierpost i Intelligate AS. Denne tilhører Laje AS. Laje AS ble solgt ut av Ringerikskraft konsern i oktober 2023 og posten i Intelligate går derfor ut av Ringerikskrafts rapportering i sammenheng med dette.
    
Laje AS hadde en eierpost i Bapro Solution AS. Denne ble solgt i februar 2023. Videre hadde Laje AS en eierpost i Trio Eiendom Hadeland AS. Denne ble solgt i januar 2023.
    
Snøgg Fiber AS (et datterselskap i Vidju konsernet) overtok i oktober 2023 100% av aksjene i selskapet Numedal Energi AS (selskapet var frem til dette 100% eid av Ringerikskraft AS). Som vederlag fikk Ringerikskraft AS aksjer i Snøgg Fiber AS og Bruse AS (begge er selskaper i Vidju konsernet).
13
NOTE 13 ANDRE FORDRINGER
 
MORSELSKAP KONSERN
20222023 20232022
00Rødungen3 0003 000
0513Øvrige5130
0513Sum3 5133 000
 
Rødungen er en rett til evigvarende korrigering av produksjonstap i Numedalsverkene som krediteres Vittingfoss med 880 MWh fra E-CO til markedspris i uke 8 hvert år.
14
NOTE 14 VARER
 
MORSELSKAP KONSERN
20222023 20232022
00Innkjøpte varer for videresalg1 4665 036
00Sum1 4665 036
15
NOTE 15 BANKINNSKUDD
Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med tnok 2 208 for morselskapet og tnok 4 148 for konsernet. I tillegg omfatter posten bundne bankinnskudd som konsernet har, knyttet til sikkerhetsstillelse, med tnok 8 502 (eSett) og tnok 379 (NordPool).
Konsernet har et konsernkontosystem hvor datterselskapene deltar. Alle selskapene er solidarisk ansvarlig for trekk på kontoen. Kontoinnehaver er Ringerikskraft AS.
16
NOTE 16 EGENKAPITAL
  
MorselskapAksjekapitalOverkursAnnen egenkap.Sum
Egenkapital 1.1.23157 650116 271501 351775 272
Årets endring i egenkapital:    
Årets resultat0,000,00-26 809-26 809
Avsatt utbytte0,000,00-35 000-35 000
Egenkapital 31.12.23157 650116 271439 541713 462
  
KonsernAksjekapitalOverkursAnnen egenkap.Sum
Egenkapital 31.12.22157 650116 271320 935594 856
Endringer utsatt skatt grunnrente0,000,00-21 238-21 238
Egenkapital 1.1.23157 650116 271299 697573 618
Årets endring i egenkapital:    
Årets resultat0,000,00108 316108 316
Avsatt utbytte0,000,00-35 000-35 000
Egenkapital 31.12.23157 650116 271373 013646 934
17
NOTE 17 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
     
Aksjekapitalen i morselskapet pr. 31.12.23 består av 1 051 aksjer pålydende 150 000.
Bokført beløp er oppgitt i hele kroner.
 AntallPålydendeBokført
Ordinære aksjer1 051150 000157 650 000
Sum1 051 157 650 000
     
Eierstruktur
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.23 var:
 OrdinæreSumEierandelStemmeandel
Ringerike Kommune73073069,46 %69,46 %
Hole Kommune12012011,42 %11,42 %
Nore og Uvdal kommune51514,85 %4,85 %
KLP15015014,27 %14,27 %
Totalt antall aksjer1 0511 051100 %100 %
18
NOTE 18 ANNEN LANGSIKTIG GJELD
 
MORSELSKAP KONSERN
20222023 20232022
600 000600 000Obligasjonslån600 000600 000
600 000600 000Sum annen langsiktig gjeld600 000600 000
 
Selskapet har tre langsiktige obligasjonslån hos Sparebank1 Markets.
Ett av obligasjonslånene forfaller mer enn 5 år fra balansedato; dette ble etablert i 2019 og har pålydende 300 mnok (10-årig, fast rente).
Selskapet har i tillegg et obligasjonslån som også ble etablert i 2019, og er på 100 mnok (7-årig, fast rente). Det tredje obligasjonslånet ble refinansiert i april 2022 (forfaller i april 2025), er på 200 mnok og har flytende rente.
19
NOTE 19 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER
 
MORSELSKAP
Nærstående og tilknyttede parter   
Ringerikskraft Produksjon ASDatterselskap100 %Eid
Føie ASDatterselskap100 %Eid
Laje ASDatterselskapSelskapet er ute av konsern fra oktober 2023
Nære ASDatterselskap100 %Eid
Asbjørnsensgate 12-14 ASDatterselskap100 %Eid
Mauravegen 99 ASDatterselskap100 %Eid
Numedal Energi ASDatterselskapSelskapet er ute av konsern fra oktober 2023
Viul Kraft ASTilknyttet selskap50 %Eid
Kople ASTilknyttet selskap28 %Eid
    
Transaksjoner med nærstående og tilknyttet
Ringerikskraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med nærstående og tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til priser i henhold til armlengdeprinsippet. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASSalg av administrative tjenester15 117
Ringerikskraft ASFøie ASSalg av administrative tjenester12 551
Ringerikskraft ASNære ASSalg av administrative tjenester1 932
Ringerikskraft ASLaje ASSalg av administrative tjenester12 508
Ringerikskraft ASNumedal Energi ASSalg av administrative tjenester748
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASHusleie134
Ringerikskraft ASFøie ASHusleie2 035
Ringerikskraft ASNære ASHusleie77
Ringerikskraft ASLaje ASHusleie2 336
Ringerikskraft ASKople ASHusleie878
Ringerikskraft ASRingerikskraft Produksjon ASRenter langsiktig lån10 727
Ringerikskraft ASFøie ASRenter langsiktig lån9 350
Ringerikskraft ASMauravegen 99 ASRenter langsiktig lån1 316
Asbjørnsensgate 12-14 ASRingerikskraft ASHusleie258
Viul Kraft ASRingerikskraft ASUtbytte23 000
Ringerikskraft ASKople ASSalg av administrative tjenester1 905
 
Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med selskaper i konsernet:
  20232022
Kundefordringer8613 586
Leverandørgjeld1013 548
Sum9627 134
 
KONSERN
Transaksjoner med tilknyttet
Ringerikskraft AS har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Alle transaksjonene er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentlige transaksjonene som er foretatt er som følger:
 
Solgt fra selskapTil selskapTransaksjonerBeløp
Ringerikskraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av administrative tjenester2 100
Ringerikskraft Produksjon ASViul Kraft ASSalg av varer og tjenester2 455
Viul Kraft ASRingerikskraft Produksjon ASVarekost kraft80 229
Ringerikskraft ASKople ASHusleie878
Ringerikskraft ASKople ASSalg av administrative tjenester1 905
20
NOTE 20 KORTSIKTIG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER
 
MORSELSKAP KONSERN
20222023 20232022
200 000200 000Banklån200 000200 000
200 000200 000Sum gjeld til kredittinstitusjoner200 000200 000
     
Selskapet har et 5-årig banklån hos DNB pålydende 200 mnok. Løpetid på lånet ble i september 2023 forlenget med ett år, og det forfaller i sin helhet i september 2024.
21
NOTE 21 MAGASINBEHOLDNINGER
Selskapet har ikke egne magasiner, men eier andeler i reguleringsanlegg gjennom Foreningen til Bægnavassdragets Regulering og Numedalslaugens Brugseierforening. Magasinbeholdningen i vassdraget ovenfor Hønefoss kraftstasjon var på 580 millioner m3 . Dette tilsvarer en produksjon på 37 GWh i Hønefossen. Oppstrøms Vittingfoss var magasinbeholdningen 530 mill m3 noe som tilsvarer 31 GWh.
22
NOTE 22 SIKRINGSDERIVATER
Konsernet har tre forskjellige derivater; prissikring, valutasikring og renteswap.
Selskapet har en prissikringsstrategi for produsert kraft med en 3 års rullerende sikringsstrategi (kontantstrømsikring). Strategien gjelder kraftpris og valuta. Kraftsikringene foretas i hovedsak mot Statkraft, men kan også gjøres mot NASDAQ OMX. Valutasikringene gjøres mot DNB Markets. Sikringer gjøres opp løpende når kraftkontraktene går til levering. Frem til 2021 hadde konsernet en 10 års sikringshorisont. Sikringshorisont ble endret til 5 år i 2021, og videre ned til 3 år i 2022. Sikringsporteføljen vil over tid bli konvertert til 3 år i tråd med den nye sikringsstrategien. Selskapet har sikringskontrakter på kraft frem til 2025 og valuta frem til 2028.
Sikringene reduserte omsetningen med 42 mnok i 2023. Akkumulert for sikrede kontrakter frem til 2028 viser beregningen en netto tapt omsetning på 86 mnok pr 31.12.2023. Sikring gjøres for å sikre fremtidige inntekter og anses som en kontantstrømsikring. Sikringen regnskapsføres ikke. Dette er i samsvar med NGAAP.
Selskapet har også renteswap som skal redusere risiko for kostnadsøkninger ved en økning av Nibor renten. Selskapet har renteswap med løpetid frem til 2029. Sikringen økte selskapets finansinntekter med 0,9 mnok i 2023.
23
NOTE 23 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Vidju og Ringerikskraft har signert en endelig avtale om å fusjonere nettselskapene Hallingdal Kraftnett og Føie. Vidju og Ringerikskraft har etablert Buskerud Nettholding AS med 50 % eierskap hver. Buskerud Nettholding eier 100 % av Føie og 100 % av Hallingdal Kraftnett. Dette er en midlertidig selskapsstruktur frem til Føie fusjoneres inn i Hallingdal Kraftnett.

Regnskap
Revisjonsberetning & Regnskap

Last ned RevisjonsberetningLast ned Regnskap

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.