Årsrapport 2023

Konsernsjefens hjørne

Konsernsjef Alf Inge Berget oppsummerer 2023

Store strukturelle grep

Vi gikk inn i 2023 etter et krevende 2022 der både næringsliv og privatpersoner var påvirket av en mer krevende samfunnssituasjon både i Norge og globalt. Vi beskrev et marked i 2022 som krevde endringskraft og handlekraft, og vi oppdaterte konsernstrategien der vi la vekt på at kjernevirksomheten i konsernet skulle få større plass fremover. 

I 2023 har vi jobbet med disse grepene, og det har vært et aktivt år med store endringer for Ringerikskraft.

Etter mange år der entreprenørvirksomheten har vært en stor del av konsernet, både i antall ansatte og omsetning, så ble Laje AS solgt med virkning fra 1. november. Entreprenørvirksomheten har hatt stor vekst som en del av konsernet, men utviklingen i markedet tilsa at de måtte vokse ytterligere for å ta den posisjonen som er nødvendig for å lykkes fremover, og da var det riktig tid for en ny eier.

I 2023 fusjonerte vi også fibervirksomheten, Numedal Energi, inn i Vidjus fibersatsing Snøgg AS og Bruse AS. Sammen får vi et større kompetansemiljø, et bredere kundetilbud og et større markedsområde.

Kjernevirksomheten i Ringerikskraft-konsernet er vannkraft, strømnett og varme, og dette er vår grunnmur for videreutvikling av energitjenester. For å opprettholde god leveringssikkerhet, beredskap og lokale arbeidsplasser ble det før jul i 2023 besluttet at nettvirksomheten Føie skal fusjoneres med Hallingdal Kraftnett. En 50 % eierandel i et nytt og felles nettselskap betyr derimot ikke at Ringerikskraft-konsernet legger mindre vekt på strømnett som virksomhetsområde. Fusjonen er med på å styrke strømnett som kjernevirksomhet i et langsiktig perspektiv, og en større enhet er et nødvendig grep for å levere godt på dagens rammebetingelser, opprettholde solid kompetanse og å utvikle oss.

Konsernsjefens hjørne

Etterspørsel etter fornybare resurser

Vår virksomhet er tuftet på fornybare ressurser, og vannkraften utgjør mer enn 90 % av energiproduksjonen i landet. En energikilde som er helt nødvendig for å holde samfunnsmaskineriet i gang, og etterspørselen er i kontinuerlig vekst.

Vi leser stadig oftere om at behovet for strøm er større enn tilgjengelige ressurser, og at kapasiteten på å frakte strømmen i strømnettet er sprengt. Dette stiller krav til både myndigheter og energiselskap i Norge. Vi må evne å snu oss, utvikle oss og se etter nye muligheter for å tilby mer energi.

I Ringerikskraft har vi fortsatt arbeidet for å utnytte de fornybare ressursene bedre igjennom 2023. Som kraftprodusent må vi ta vår del av ansvaret for å utnytte ressursen i vannet på best mulig måte. Med solide resultater er vi i posisjon til å investere i bedre utnyttelse av kraftstasjonene vi har i dag, og vi er også i planleggingsfasen av et nytt Randselva kraftverk. I 2023 har mye av konsekvensutredningsarbeidet blitt gjennomført, og rapportene fra dette arbeidet er viktige når vi i løpet av 2024 har planlagt å sende inn konsesjonssøknad.

Konsernsjefens hjørne

Utviklingsmuligheter

I Norge bruker vi mye strøm til oppvarming av både næringsbygg og boliger. Det har vært mulig fordi strøm har vært en tilgjengelig ressurs til en lav kostnad. Med utviklingen de siste årene, ser vi muligheter for å utnytte ressursene i berg-, og sjøvarme til oppvarming i mye større grad. Gjennom selskapet Nære skal vi utnytte kompetansen og erfaringen vi har fått gjennom å bygge nærvarmeanlegg i lokalmiljøet, til å levere varmeløsninger på hele det sentrale østlandsområdet.

Etterspørselen etter strøm fra industriaktører har vært økende i Ringeriksregionen de siste årene. Det er første mann til mølla på kapasitet i strømnettet, og det betyr at det kan være knapphet på tilgjengelige ressurser. Vi ser derimot at flere av aktørene sjelden utnytter all den kapasiteten de har reservert i strømnettet, og at det ville vært plass til flere industriaktører om ressursene ble benyttet mer fleksibelt. Derfor utviklet vi i samarbeid med flere andre aktører et FoU-prosjekt for å teste hvordan vi kan tilby strømkapasitet til flere industriaktører, gjennom å utnytte fleksibiliteten de har i sitt strømforbruk. Dette prosjektet fortsetter gjennom 2024, og de første industriparkene som tester tjenesten er på Treklyngen og Kilemoen i Hønefoss.

Konsernsjefens hjørne

Historisk godt resultat

I 2023 leverte Ringerikskraft tidenes beste resultat. Våre medarbeidere har holdt hjulene i gang i den daglige driften samtidig som de har jobbet godt med effektivisering og bidratt i endringsprosesser og utviklingsprosjekter. Gjennom stor innsats og vilje til utvikling og forbedring er det også levert et svært godt resultat i Føie, samtidig som leveringssikkerheten er opprettholdt på et høyt nivå.

Til tross for lavere kraftproduksjon oppnår vi høyt resultat i produksjonsvirksomheten. Dette skyldes i hovedsak fortsatt gode priser på produsert energi, samt at graden av prissikringer har vært lavere enn tidligere. Det var et vått år med potensiale for å produsere mye vannkraft, men desverre ble vi utsatt for flere uforutsette hendelser som gjorde at maskinene i to av våre anlegg måtte stå en periode. Det ble raskt iverksatt feilretting, og våre kraftverksoperatører sørget for gode prosesser for å få anleggene tilbake i drift så raskt som mulig.

Vi er stolte av innsatsen og resultatet som ble levert i 2023, og nå ser vi frem til nok et spennende år. Et år der vi skal fortsette å styrke selskapet som en lokal hjørnesteinsbedrift med kompetansearbeidsplasser, stabile utbytter til eierne og gode og bærekraftige leveranser til kundene våre.

 Energimontører i vinterskog
På bildet: Energimontører i Føie på vinteroppdrag

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.