Årsrapport 2023

Året vårt

Høy aktivitet og spennende utviklingsprosjekter i konsernet gjennom året 2023.

Arbeidsmiljø og HMS

Helse, miljø og sikkerhet er alltid først hos oss i Ringerikskraft, og vi arbeider etter visjonen: Hos oss skal det være trygt å jobbe, og alle skal komme glade og friske hjem. 

HMS er overordnet prioritet i alle konsernets selskap og på alle nivåer. HMS-arbeidet er regulert gjennom lovverk og styrende dokument mht. konsernets HMS-ledelsessystem, prosedyrer og instrukser, og omfatter alle Ringerikskrafts 100% eide virksomheter og ansatte. Våre retningslinjer gjelder også for innleide, konsulenter og leverandører Overordna HMS og styrende dokument er forankret i konsernet og alle virksomheter, og ansvarsnivået er delt mellom ledelse, planlegging og utførelse. Verneombud og arbeidsmiljøutvalget involvert i det forebyggende arbeidet. Alle medarbeideres deltagelse, engasjement og medvirkning er en forutsetning for å lykkes, og for at vi skal løfte oss på HMS.

HMS-styringsdokument og tilhørende verktøy for utførelse er lett tilgjengelig for alle ansatte på felles intranett. HMS-arbeidet planlegges og forankres i konsern og iverksettes gjennom et nyetablert HMSK-forum, der deltagerne har et dedikert HMS-koordineringsansvar for at oppgavene utføres i egen virksomhet.

HMS står øverst på agendaen på alle møter, og selskapene gir HMS-opplæring til de ansatte med hensyn til oppgaver og ansvar. Det gjennomføres HMS-tiltak gjennom året etter en fastsatt handlingsplan og årshjul, bl.a. HMS-dag der alle ansatte er involvert.  

Avvik og uønskede hendelser rapporteres og behandles i eget system. Ved alvorlige hendelser eller ulykker gjennomføres grundig årsaksanalyser hvor blant annet vurdering av arbeidstimer inngår. Dette følges opp med rapporteringer og handlingsplan med forebyggende tiltak. Etter en årsaksanalyse, utarbeides læringsark for å lære på tvers av avdelinger, selskaper og samarbeidspartnere for å hindre at hendelser skjer på nytt. 

Konsernet har mål om null skader, redusert sykefravær og høy trivsel, og har gjennom året jobbet systematisk med tiltak som vil ha betydning på kort og lang sikt. 

Ringerikskraft-konsernet er tilknyttet bedriftshelsetjeneste som bidrar både i forebyggende og risikoreduserende arbeid, og kan benyttes i skadereduserende arbeid hvis hendelser eller situasjoner oppstår. Det foreligger en rammeavtale for tjenester som omfatter alle ansatte. Bedriftshelsetjenesten gjennomfører lovpålagte oppgaver som for eksempel helsekontroller for spesielt utsatte grupper, deltar i arbeidsmiljøutvalget og bidrar planlegging og gjennomføring av verneombudssamlinger. Medarbeidere kan få tilgang til bedriftshelsetjenesten gjennom de faste aktivitetene, eller ved oppdukkende behov via leder, HR eller vernetjeneste. 

Fornuftig forbruk og ytre miljø

Ringerikskraft arbeider for å minimere eget fotavtrykk på det ytre miljø i hele verdikjeden. Konsernets selskap er Miljøfyrtårnsertifisert for de selskap som er godkjent for det. Det systematiske arbeidet skjer iht. miljøledelsessystem, og selskapene dokumenterer sin miljøinnsats i innrapportering i Miljøfyrtårn. Alle selskap i konsern har forpliktet seg til å jobbe med konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, og for å forbedre miljøprestasjoner og redusere klimagassutslippene. Gjennom arbeidet skal vi oppnå positiv miljøeffekt og konkurransefortrinn, og samtidig ivareta et godt arbeidsmiljø, med lavt sykefravær og bygge omdømme og godt lederskap.

Ringerikskraft forplikter seg til:

  • Å tilfredsstille lover, forskrifter og andre miljøkrav.
  • Å vektlegge miljøspørsmål i investeringer.
  • Å påvirke kunder og leverandører til å velge miljø- og energivennlige løsninger.
  • Å selv velge miljø- og energivennlige løsninger mht. transport og logistikk.
  • Å minimere utslipp av miljø- og klimagasser, og unngå skadelige utslipp til luft, jord og vann.  

Ringerikskrafts miljøfyrtårnsertifiserte selskaper benytter styringsverktøy i Miljøfyrtårn, og alle selskapene dokumenterer miljøarbeidet iht. miljøledelsessystemets relevante krav i ISO standard 14001 for å oppnå kontinuerlig forbedring.  
Arbeidet skjer gjennom å sette mål, arbeide systematisk ved å definere egnede tiltak for å nå mål samtidig som innsamling av data gir svar på om innstasen har gitt ønsket effekt.  

Tiltakene og målingene vi prioriterer er knyttet til klima og eget fotavtrykk innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøp og transport.  

For målrettet arbeid med å redusere klimaavtrykket, rapporteres det årlig klimaregnskap. Avtrykket måles i henhold til den internasjonale GHG-protokollen. Klimaavtrykket for 2022 vises i selskapsvise klimaregnskap. 
Faktorene i Ringerikskraft som resulterer til den høyeste klima- og miljøbelastningen er knyttet til energi og transport. 

Nedgang i antall ansatte fra 2022 til 2023 kommer av salg av entreprenørvirksomheten Laje. 

Året vårt

Vannkraft

I 2023 var strømprisen tilbake på mer normale nivåer med en snittpris på 76 øre/kWh. Dette er mer enn en halvering fra året før, men likevel en god del høyere enn snittprisen for de 10 siste årene på 30,9 øre/kWh. 

Historisk mye nedbør 

Tidlig på sommeren ble det sendt ut varsel om tørke og det var uro over at sommeren skulle bli like tørr som 2018. Tørken snudde til historisk mye nedbør i perioden juli til september, det ekstremværet Hans i august bidro betraktelig. Dette førte også til at magasinene var historisk fulle da høsten startet. I fjerde kvartal var det derimot tørt og kaldt, noe som gjorde at magasinnivået var normal ved slutten av året. 

Mye lå til rette for et godt produksjonsår, men flere av våre kraftstasjoner ble satt ut av drift i en periode grunnet feil på turbiner, og dette traff oss i perioden med mest vann. Dette påvirket energiproduksjonen som landet på 404 GWh.

Året vårt

Føie og Hallingdal Kraftnett fusjonerer

Skal forsyne nærmere 60 000 kunder med strøm i nytt nettselskap

Mars 2023 inngikk Vidju og Ringerikskraft en intensjonsavtale om å fusjonere sine nettselskaper Hallingdal Kraftnett og Føie. Begge nettselskapene har ambisjoner om å ta del i nettutviklingen fremover, og vi har troen på større enheter med sterkere fagmiljøer, økt kompetanse og styrket beredskap som står bedre rustet til å møte nye krav og utfordringer i årene som kommer. 

Gjennom høsten har tillitsvalgte og mange ansatte fra ulike deler av organisasjonene deltatt i arbeidsgrupper på tvers for å kartlegge nåsituasjonen og behovene for fremtiden. Å bli bedre kjent på tvers av virksomhetene og høy grad av involvering var viktig for begge parter før man tok den endelige beslutningen om en fusjon. 

Like før jul kunne vi endelig fortelle at fusjonen blir av, med virkning fra 1. januar 2024. Vidju og Ringerikskraft skal eie 50 % hver av det nye nettselskapet, og fra nyttår startet integrasjonsprosessen der begge Hallingdal Kraftnett og Føie gradvis skal samkjøres til et felles selskap. 

Året vårt

Ekstremværet «Hans»

August 2023 slo ekstremværet «Hans» til, og både Østlandet og Innlandet ble hardt rammet av flom. Magasinene i Ringeriksregionen var nesten fulle før regnet kom, og vi satte i gang med flomdempende tiltak raskt. 

Vi økte beredskapen for hele organisasjonen, da flom og uvær påvirker både strømforsyningen og vannkraftproduksjonen. Ved større flommer er det viktig å aktivt jobbe med reguleringen av vassdragene. Dette skjer alltid i tett samarbeid med flere parter, som f.eks. NVE. 

Da vannmassene fra Hans nådde oss noen dager etter det verste regnværet opplevde vi en mer alvorlig flomsituasjon enn vi gjort i manns minne. Det var noen tøffe dager med høy beredskap før ting roet seg ned og situasjonen va mer under kontroll. 

Ringerikskraft Produksjon jobbet tett med NVE for å prøve å kontrollere flommen best mulig, mens Føie nøye fulgte med på vannmassene og koblet ut nettstasjoner som sto å fare for å havne under vann. Det var en stor mengde innbyggere i regionen vår som måtte evakuere fra hjemmene sine og flommen medførte store materielle skader. 

Året vårt

Inin Group kjøper entreprenørvirksomheten Laje

Entreprenørselskapet i Ringerikskraft har vært gjennom en stor vekstreise siden oppstart, og de har vokst fra et lokalt marked på Ringerike til å bli en større nasjonal elentreprenør. 

Helt siden Ringerikskraft Service ble etablert i 2002 har entreprenørvirksomheten vært en viktig del av Ringerikskraft-konsernet. Gjennom oppkjøp og fusjoner har reisen gått fra å være lokale Ringerikskraft Service som jobbet tett på nettvirksomheten til Ringerikskraft, til å bli først Nettservice og til slutt Laje - en elentreprenør med sterk posisjon på det sentrale østlandsområdet, med store rammeavtaler med flere ulike nettselskaper. 

Med Inin Group som eier vil Laje og de nesten 300 ansatte få de vekstmulighetene som er nødvendig i entreprenørmarkedet fremover, samtidig som Ringerikskraft kan styrke sin satsing innen vannkraft, strømnett og varme. Det er naturlig nok vemodig å selge noe som har vært en så stor del av Ringerikskraft-familien over så mange år, men vi tror at det vil gjøre Laje godt å få inn en annen type eier som kan støtte dem på deres reise videre. 

Salget av Laje ble besluttet i august, og transaksjonen ble gjennomført i november. 

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.